Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. Solid HR BV, met ondernemingsnummer 0730.854.418 en maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Biesdelle 63, is een onderneming gespecialiseerd personeelsadministratie en personeelsbeheer.
1.2. De algemene voorwaarden van de SOLID HR zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de SOLID HR en de opdrachtgever. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij expliciet anders vermeld kan hier niet van worden afgeweken.

1.3. De algemene voorwaarden van SOLID HR zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover deze laatste in strijd met hetgeen onder deze algemene voorwaarden werd bepaald. 1.4. Door het goedkeuren van de overeenkomst of het aanvatten van de samenwerking verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op www.solidhr.be.

1.5. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

1.6. SOLID HR behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze opdracht.

ARTIKEL 2 –OVEREENKOMST EN MEERWERKEN

2.1. De overeenkomst wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur. Bij periodiek te verrichten opdrachten zal de overeenkomst steeds aangeven in welke frequentie de diensten worden verricht.
2.2. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn enkel mogelijk door schriftelijke aanvaarding van zowel SOLID HR als de opdrachtgever.

2.3. Aan de overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen opstaan op additionele vergoeding in hoofde van SOLID HR. Deze meerwerken worden aangerekend in overleg met de opdrachtgever. Indien er geen specifieke afspraken gemaakt werden, worden meerwerken aangerekend aan het gebruikelijke tarief door SOLID HR.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien SOLID HR akkoord ging met de wijze van facturering.

ARTIKEL 4 –VERPLICHTINGEN VAN SOLID HR

4.1. De Opdrachtnemer verbindt zich er toe de toevertrouwde opdracht uit te voeren overeenkomstig de regels van de kunst, de concrete afspraken tussen de opdrachtgever en de Opdrachtnemer en de toelichtingen die door deze laatste tijdens de uitvoering worden gegeven.

4.2. De Opdrachtnemer verleent de diensten in volledige autonomie en op eigen verantwoordelijkheid zonder enige band van ondergeschiktheid, mits redelijke instructies en richtlijnen van de Opdrachtgever.
4.3. Richtlijnen en instructies kunnen onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als aanwijzing van een gezagsverhouding tussen partijen die verder reikt dan hetgeen gebruikelijk is tussen hoofd- en onderaannemer. Tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bestaat geen andere relatie dan deze van zelfstandige samenwerking.

4.4. SOLID HR verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de opdrachtgever. SOLID HR zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van haar opdracht.

ARTIKEL 5 –VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle informatie en infrastructuur tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft SOLID HR het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen.

5.2. De opdrachtgever vrijwaart SOLID HR voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

6.1. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn.

6.2. De opgegeven termijnen zijn steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling.

6.3. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt of bijkomende opdracht geeft, dewelke door SOLID HR wordt aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijziging of bijkomende opdracht uit te voeren.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN

7.1. De Opdrachtnemer zal de opdrachtgever iedere maand een factuur voorleggen op basis van het aantal werkelijk gepresteerde dagen, conform de goedgekeurde timesheet.
7.2. Het dagtarief wordt bepaald in de overeenkomst tussen partijen. Er zijn geen vergoedingen verschuldigd voor de dagen dat de opdrachtnemer geen effectieve prestaties voor de opdrachtgever heeft verricht, tenzij de oorzaak hiervan bij de opdrachtgever of zijn aangestelde of de werknemers ligt.

7.3. Naast de hierboven vermelde vergoedingen zullen alle kosten, door de Opdrachtnemer gemaakt in het kader van en noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever voor zover deze beantwoorden aan de in de organisatie gangbare normen of vallen binnen de vooraf afgesproken budgetten. De niet recupereerbare BTW op deze kosten wordt aan de opdrachtgever doorgefactureerd.

7.4. SOLID HR behoudt zich het recht voor tot het aanrekenen van een meerprijs voor diensten die niet werden opgenomen in de initiële overeenkomst.
7.5. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Opdrachtnemer vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de wet van 02.08.2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Eveneens zal een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag (excl. BTW) met een minimum van 300,00 EUR en een bedrag van 75,00 EUR ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van de Opdrachtnemer voor het vorderen van meerschade, inclusief gederfde winst. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

7.6. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de zetel van SOLID HR. 7.7. SOLID HR behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever.

7.8. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan SOLID HR en dit via aangetekende zending.

ARTIKEL 8 –INSOLVABILITEIT

8.1. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de opdrachtgever, behoudt de SOLID HR zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft SOLID HR het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde diensten.

ARTIKEL 9 –PROMOTIE

9.1. SOLID HR heeft het recht om publiciteit te maken over de samenwerking met de opdrachtgever (website, facebook, sociale media) mits het anonimiseren van eventuele persoonsgegevens.

ARTIKEL 10 –AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De opdrachtgever is verplicht SOLID HR uiterlijk binnen een termijn van 5 kalenderdagen na het beëindigen van de prestaties te verwittigen indien er een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke aan (tijdige) verwittiging, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde prestaties.

10.2. De opdrachtgever vrijwaart SOLID HR in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.
10.3. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van SOLID HR blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door SOLID HR afgesloten verzekeringen tussenkomst verlenen, dan wel tot 10% van de afgesproken prijs voor de betrokken opdracht indien de verzekering geen dekking verleend. SOLID HR is niet aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade.

10.4. Iedere vordering van de opdrachtgever tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT EN BEËINDIGING

11.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van partijen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht.
11.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van SOLID HR die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, lockdown, staking, embargo’s, terrorisme of oorlog.

11.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan drie maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel SOLID HR als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien, dan wel te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

11.4. SOLID HR kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de opdrachtgever zich niet houdt aan de met de SOLID HR gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden. Dit is eveneens het geval bij faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even

welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling
11.5. Het recht van SOLID HR om de overeenkomst lastens de opdrachtgever te ontbinden, laat diens recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de opdrachtgever het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

11.6. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden op te zeggen mits schriftelijke kennisgeving aan SOLID HR uiterlijk 3 weken voor de voorziene aanvang van de opdracht. Indien de opdracht na voormeld tijdstip wordt geannuleerd, is SOLID HR gerechtigd tot het aanrekenen van een vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht met een minimum van 300,00 euro. De forfaitaire vergoeding laat het recht van SOLID HR om betaling te vorderen van hoger werkelijk geleden schade onverlet.

ARTIKEL 12: ZEKERHEDEN EN PAND

12.1. Tot waarborg van de betaling van de door de Opdrachtgever aan Solid HR verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Opdrachtgever ten voordele van Solid HR in pand:

  • Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Solid HR (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Solid HR uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
  • Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de Opdrachtgever uit handelscontracten, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Opdrachtgever uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Opdrachtgever, vorderingen van de Opdrachtgever op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Opdrachtgever in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Opdrachtgever op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Opdrachtgever met betrekking tot de sociale zekerheid.

Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

12.2. Het pand op schuldvorderingen maakt de Opdrachtgever inningsonbevoegd. De Opdrachtgever kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Solid HR in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.
12.3.Solid HR is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Opdrachtgever in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Opdrachtgever die de schuldvordering(en) in pand gaf.
12.4.Op eerste verzoek van Solid HR deelt de Opdrachtgever alle nuttige informatie mee die Solid HR in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).
12.5.Solid HR zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.
12.6.Indien de Opdrachtgever nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van Solid HR alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Opdrachtgever uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Solid HR op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro. 12.7.Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan Solid HR om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door Solid HR de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Opdrachtgever op te vragen bij de Ontvanger van de BTW .

ARTIKEL 13 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

13.1. SOLID HR erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.
13.2. De door SOLID HR verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht, om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de (toekomstige) diensten geleverd door SOLID HR, alsmede elk gericht doel waarvoor de opdrachtgever expliciet toestemming heeft verleend, dan wel waarvoor SOLID HR beroep kan doen op een rechtvaardigingsgrond. SOLID HR erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de opdrachtgever. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat SOLID HR hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

13.3. De opdrachtgever heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door SOLID HR verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek (natascha.cools@solidhr.be).

13.4. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij SOLID HR (natascha.cools@solidhr.be). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

14.1. Voor geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.